REKLAMÁCIA

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Reklamácia eshopu KITEBOARDING.CZ sa riadi v súlade s platnou legislatívou podľa nižšie uvedeného Reklamačného poriadku. Vynasnažíme sa vybaviť reklamáciu v čo najkratšom termíne ak plnej spokojnosti. Na urýchlenie celej procedúry odporúčame postupovať podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uplatniť reklamáciu odporúčame na formulári Reklamace – formulář. Vyplň ho a zašli na email: reklamace@kiteboarding.cz, pošli poštou na našu kontaktnú adresu alebo predaj osobne v našej ostravskej predajně. Prípadne môžeš nižšie vyplniť online formulár.
 2. K formuláru prilož: kópiu dokladu o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list) av prvej fáze fotografie reklamovaného tovaru s vyobrazenými detailmi popisujúcimi:
  •    rok, výrobca, model, veľkosť reklamovaného tovaru
  •    výrobné číslo reklamovaného tovaru (vytlačené číslo na nábežnej hrane kitu, vyrazené číslo na kiteboarde a pod.)
  •    vadu reklamovaného tovaru
  Obrázky (súbory) pomenujte rokom výroby + meno výrobca + model + veľkosť + výrobné číslo reklamovaného tovaru (napr.: 09-naish-cult-12m-09123123-1.jpg)
 3. Pri prijatí reklamácie a na základe fotografií rozhodneme, či je pre posúdenie reklamácie nevyhnutné zaslanie reklamovaného tovaru - o tom ťa budeme informovať na tebou uvedenom kontakte.
 4. Následne ťa budeme informovať o prijatí reklamácie, spôsobe riešenia reklamácie, predpokladanom termíne vybavenia reklamácie, popr. o zamietnutí reklamácie a jej dôvodu.
 5. Pokiaľ nie sú dodané zákonom požadované podklady, príp. sú dodané len čiastočne, reklamačné konanie nemôže byť začaté, popr. dôjde k zamietnutiu reklamácie automaticky v reklamačnej lehote 30 kalendárnych dní.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.
 2. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak ide o tovar, ktorý je deklarovaný predávajúcim ako použitý, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri takomto použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:
  -    poštou na kontaktnej adrese, príp. sídla podnikania
  -    emailem na adresu reklamace@kiteboarding.cz
  -    osobne na kontaktnej adrese
 4. Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:
  -    kópiu dokladu o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list),
  -    reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom,
  -    podrobný popis závady.
 5. V prevádzke firmy je spotrebiteľovi vyhotovený doklad o prijatí tovaru do reklamácie.
 6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:
  -    opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,
  -    neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou príručkou,
  -    poškodenie živlami (napr. voda, oheň či blesk a pod.),
  -    poškodenie nadmerným zaťažovaním,
  -    poškodenie tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).
 7. V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravený. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu je tovar vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.
 8. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.12. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.