15-50% ZĽAVA na KITEBOARDY celý marec! Pripravte sa na vodu.

DARČEKY (trapézy, pončo, cvičný kite...) k nákupu už od 19 Eur.
Darčeky nájdeš vo svojom košíku !

A k nákupu nad 116 Eur máš dopravu zadarmo...

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup tovaru a služieb uvedených na sk.kiteboarding.cz, ktorých prevádzkovateľom je Wind and Board s.r.o. so sídlom 1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9, 708 00 Ostrava, Česká Republika, IČ: 09472371, DIČ: CZ09472371, platiteľ DPH, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, spisová značka C 83172, email: info@kiteboarding.cz, tel.: +420 724 084 825, prevádzkareň: KITEBOARDING.CZ, Gen. Sochora 1764/22, 708 00 Ostrava, Česká Republika (ďalej len "Predávajúci").

I
Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru (produktov) a poskytovanie služieb Predávajúcim jeho zákazníkom (ďalej len "Kupujúci").
 2. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva"). Pre prípad nesúladu texte týchto podmienok s textom konkrétne písomné zmluvy, má prednosť text konkrétnej zmluvy. Po uzavretí zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce dohody, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy, ktorá v nej nie sú výslovne obsiahnutá.
 3. Urobením návrhu Zmluvy - objednávkou vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ak z v návrhu Zmluvy výslovne inak.
 

II
PREDAJ TOVARU - OBCHODNÉ DISPOZÍCIE

 1. Jednotlivé zmluvy sa uzatvárajú na základe písomných (napr. Emailom) alebo ústnych (i telefonických) objednávok Kupujúceho. Objednávka sa stáva návrhom zmluvy ak obsahuje meno a priezvisko, bydlisko a telefónne, prípadne emailové spojenie Kupujúceho. Ďalej musí objednávka obsahovať jednoznačný popis predmetu zmluvy (ďalej len "Tovar"), počet požadovaných kusov a cenu Tovar v súlade s aktuálnym cenníkom Tovar umiestneným na sk.kiteboarding.cz. Ďalej pri odbere dopravcom musí objednávka obsahovať miesto dodania Tovaru, ak je iné od bydliska Kupujúceho.
 2. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom doručenia tovaru Kupujúcemu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar zvyčajne do 14 dní od dátumu prijatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v cenníku (na sk.kiteboarding.cz) v prípade zmeny svojej obchodnej politiky, zmeny peňažných kurzov, výrazného rastu inflácie alebo pri zmenách dodávateľských podmienok obchodných partnerov Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu Tovar, rozdielnu od kúpnej ceny uvedené na sk.kiteboarding.cz v okamihu objednávky, oznámiť Kupujúcemu písomne ​​v lehote piatich pracovných dní od dátumu dôjdení návrhu na uzavretie zmluvy. Pokiaľ Kupujúci s takou cenou nesúhlasí, je povinný oznámiť to Predávajúcemu v lehote piatich pracovných dní od prijatia vyrozumenia Predávajúceho a k zaslaniu Tovaru nedôjde.
 5. Faktúra je súčasne daňovým dokladom. Daňovým dokladom je tiež predajka za hotové, tzv. paragón, vydaný pri platbe v hotovosti pokladňou Predávajúceho. Kúpna cena Tovaru bude navýšená o cenu dopravy a cenu dobierky (podľa jednotlivých taríf zmluvného dopravcu) (ďalej len "Celková cena")).
 6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu Celkovú cenu vopred na bankový účet Predávajúceho vedený v Kč, č. ú. 1002243609/5500, Raiffeisenbank a.s. alebo vedený v EUR, IBAN: CZ10550000000010022436090 alebo dobierkou pri prevzatí tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádzajú na Kupujúceho až po úplnom zaplatení Celkové ceny Kupujúcim.
 7. Dodacia lehota sa primerane k okolnostiam predlžuje, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zavinenia Predávajúceho, ako sú napr. živelnej udalosti atď.
 8. Nebezpečenstvo škody na Tovar prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia. Kupujúci je povinný dodaný Tovar bezodkladne pri prechode nebezpečenstva škody na Tovar prezrieť a prípadné poškodenie obalu či jeho obsahu, alebo iný nesúlad s kúpnou zmluvou je povinný poznačiť na dokladoch o prevzatí a ihneď o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať aj vecný obsah zásielky podľa priloženého daňového dokladu (faktúry, paragónu). Ak obsah zásielky nezodpovedá faktúre, je Kupujúci povinný dodávku odmietnuť ako celok. Podpisom prepravného listu dopravcovi Kupujúci potvrdzuje prevzatie všetkých produktov, ktoré sú súčasťou dodávky Tovaru.
 10. Vodič zmluvného dopravcu je oprávnený prevziať dobierku a prevzatie peňazí potvrdí na prepravnom liste dopravcu. Daňový doklad (faktúra, paragón) je priložený v zásielke.
 11. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku po dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené použitím Tovaru na iný účel než je určené. Ak ide o Tovar, ktorý je deklarované Predávajúcim ako použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré malo Tovar pri prevzatí Kupujúcim. U takéhoto použitého Tovar zanikajú práva zo zodpovednosti za vady, ak nebola uplatnená Kupujúcim do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim; túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji Tovaru. Práva na záruku kupujúceho nemožno previesť na tretiu osobu.
 12. Ak zistí Kupujúci počas záručnej doby vady Tovaru, je oprávnený tieto vady reklamovať. Reklamácia sa deje oznámením bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, buď osobne Predávajúcemu zápisom o reklamáciu alebo písomne ​​na adresu Predávajúceho. Reklamácia Kupujúceho musí obsahovať dátum dodania Tovaru, názov Tovaru, reklamované množstvo, popis vady, návrh na vybavenie reklamácie a kópiu daňového dokladu (faktúra, paragón). Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa jej obdržania. Predávajúci sa zaväzuje pristupovať k reklamácii zodpovedne a s odbornou starostlivosťou. Reklamácia sa riadi podľa Reklamačného poriadku Predajcu uvedeného na www. Reklamačný formulár.
 13. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronickej pošty alebo na základe telefonickej objednávky do 14 dní od prevzatia Tovaru (formulář pro odstoupení od Smlouvy), s výnimkou Zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, alebo Zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal as výnimkou Zmluvy, ktorá je uzavretá pri osobnom odbere tovaru Kupujúcim. Ak bola Zmluva uzatvorená mimo priestorov obvyklé na podnikanie Predávajúceho, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť do 7 dní od jej uzavretia. Kupujúci sa zaväzuje uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy zásadne písomným oznámením zaslaným na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo odovzdaným osobne Predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje prevziať Tovar osobne, popr. od dopravcu len ak nebude proti prevzatiu požadovaná akákoľvek platba (dobierka pod.). Kupujúci je v prípade odstúpenia od Zmluvy povinný vrátiť Tovar v pôvodnom, nepoužitom a nepoškodenom stave a v pôvodnom obale vrátane návodu na použitie a originálu daňového dokladu, popr. ďalších dodaných dokumentov (napr. zľavový kupón a pod.). Ak tak Kupujúci neurobí, nie je odstúpenie od zmluvy platné a Tovar bude Kupujúcemu predaný osobne alebo na náklady Kupujúceho odoslaný Kupujúcemu späť s písomným vyjadrením dôvodu neplatnosti odstúpenia. Po splnení všetkých podmienok uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy sa predávajúci zaväzuje v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy previesť kúpnu cenu Tovar na účet Kupujúceho, ktorého číslo sa Kupujúci zaväzuje oznámiť písomne ​​s úradne overeným podpisom, popr. takú cenu vyplatiť v hotovosti Kupujúcemu osobne alebo zaslať Kupujúcemu poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru. Ak odstúpi Kupujúci od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako mu Kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.
 14. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 

III
Ochrana osobnÝch údajOV
 

 1. Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi Kupujúceho tak, aby neboli zneužité treťou osobou.
 2. Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy Predávajúceho a s ich následným spracovaním na účely Predávajúceho a spolupracujúcich subjektov, ako sú zasielanie informácií o organizovaných akciách, poskytovaní tovarov a iných aktivitách. Tento súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať. Predávajúci sa v takom prípade zaväzuje osobné údaje kupujúceho zo svojej databázy odstrániť.
 

IV
ZávErečnÉ ustanovenIA
 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo Všeobecné obchodné podmienky zmeniť pri zmene príslušných právnych noriem, ako aj pri zmene jeho obchodnej politiky. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási najmenej päť pracovných dní vopred, a to zverejnením na www stránkach sk.kiteboarding.cz.
 2. Ostatné práva a povinnosti oboch strán nepokryté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v Zmluve sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.
 3. V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
 

Dátum vyhlásenia: 22.12.2021                    Dátum účinnosti: 1.12.2021 

Shop

Bazar